<

قناری معدن

آدم خانه اش یک جاست. دلش هزار جای دیگر.

۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

فراموشفراموش خواهی شد

انگار که هرگز نبوده ای!

  • محمدرضا امانی